Υπάρχουν πλάνα Β εφαρμόσιμα προσεχώς; Θα δείξει…

4-12 2012

Υπάρχουν πλάνα Β εφαρμόσιμα προσεχώς; Θα δείξει…

Οικονομία

Σε μερίδα του τύπου εμφανίζεται προβληματισμός για το τι θα συμβεί αν αποτύχει η επαναγορά ομολόγων που αποφασίστηκε να επιχειρηθεί ως τις 13 Δεκεμβρίου σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του EUROGROUP.
 
O κος Στουρνάρας επικαλέστηκε πλάνο B που δεν αποκάλυψε.
 
Στην πραγματικότητα μπορούν να υπάρξουν τουλάχιστον 3 παραλλαγές πλάνου Β.
 
Καταρχάς θα μπορούσε να επιχειρηθεί η επαναγορά μέρους του ομόλογου ΑΕΠ λήξεως 2042 ονομαστικής αξίας 62 δις ευρώ που έχει από την στιγμή έκδοσης του ρήτρα πρόωρης αποπληρωμής. Αρκεί μία σχετική δημόσια προσφορά με προτεινόμενη τιμή 35 σεντς στο ευρώ. Το ομόλογο αυτό δεν προσφέρεται για διακράτηση καθώς λήγει το 2042 και ενέχει κίνδυνο μηδενικής ονομαστικής αξίας υπό προυποθέσεις μετά το 2020.
 
Μία δεύτερη παραλλαγή του ίδιου σχεδίου θα ήταν η επαναγορά ελληνικών ομολόγων ιδιοκτησίας της Ευρωπαικής κεντρικής Τράπεζας που δεν είχαν κουρευθεί ως σήμερα και είχαν αποκτηθεί μέσω τις δευτερογενούς αγοράς σε τιμές χαμηλότερες από την ορισθείσα.
Η Ευρωπαική κεντρική τράπεζα με ευχαρίστηση θα ξεφορτωνόταν κάποια από τα ομόλογα που αναγκάστηκε να αγοράσει όταν προσπαθούσε να στηρίξει την Ελλάδα με πολιτικές ανοικτής αγοράς.
 
Τα ομόλογα αυτά θα ανταλλαχθούν αρχικά με τα κατεχόμενα από τις τράπεζες μετά το psi με τιμή 35 σεντς για ονομαστική αξία ενός ευρώ παλαιού ομολόγου.
 
Αυτό θα γίνει για να καλυφθεί πολιτικά η Γερμανία.
 
Στην ουσία μία τέτοια διαδικασία είναι νομότυπη διαγραφή δημόσιου κρατικού χρέους της Ελλάδας που η Γερμανία ως τώρα υποκριτικά δεν δεχόταν ότι ήταν δυνατή τεχνικά για λόγους " ιδεολογικής ή ηθικής αρχής " 'η "νομοθεσίας ".
 
Τα παλαιά ομόλογα είχαν διάρκειες μικρότερες των 30 ετών.
 
Τεχνικά θα προτιμηθούν παλαιά ομόλογα υπαγόμενα στο ελληνικό δίκαιο επιθυμητής λήξης το 2015 ή με υπολειπόμενη διάρκεια μικρότερη των δέκα ετών, ώστε αφού διαγραφούν να ελαφρυνθεί σημαντικά η εξυπηρέτηση του χρέους για την περίοδο έως το 2022.
Εναλλακτικά, αν η επαναγορά δεν φτάσει τον στόχο των ομολόγων ονομαστικής αξίας 40 δις ευρώ, είναι δυνατό να παρακρατηθούν τα ομόλογα από τις τράπεζες ως την λήξη τους αντί να διαγραφούν και να χρησιμοποιηθούν στην λήξη τους για να εξαγορασθούν οι μετοχές τους που θα προκύψουν στα πλαίσια της διαδικασίας επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέσω ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
 
Σε κάθε περίπτωση μπορούν να προκύψουν από τα ομόλογα αυτά κατά την συναλλαγή επαναγοράς ή και μελλοντικά υπεραξίες για τις τράπεζες, ιδιαίτερα αν στο μέλλον τα επιτόκια του ευρώ πέσουν και άλλο, διευκολύνοντας τις να παρουσιάσουν κέρδη κεφαλαίου για μελλοντική εξαγορά Cos. Cos ή και άσκηση δικαιωμάτων από Warrants για μετατροπή τους σε μετοχές τραπεζών την επόμενη πενταετία.
 
Εννοείται ότι στην περίπτωση της μη διαγραφής τους θα περιορισθεί η χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από την τρόικα κατά 10,5 δις ευρώ .
Με τον τρόπο αυτό θα ανακτηθεί το αντίστοιχο ποσό μέσω περιορισμού του ποσού της δόσης των 44 δις ευρώ της τρόικας.
'Ετσι θα αποφευχθεί να συμμετάσχει αντίστοιχα το ΔΝΤ στην χορήγηση της δόσης της 13ης Δεκεμβρίου 2012.
Πρέπει να τηρηθούν πολιτικά τα προσχήματα και να διευκολυνθεί το ΔΝΤ να παραμείνει στο πρόγραμμα χωρίς να χρειασθεί να εγκρίνει ή να χορηγήσει νέα κεφάλαια η κα Lagard, ιδιαίτερα αν διαφωνεί ακόμα για την βιωσιμότητα του χρέους.
 
Η τρίτη παραλλαγή περιλαμβάνει την δημιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου και με έδρα πιθανότατα στο Λουξεμβούργο ή στην Γερμανία.
Αυτή θα δανειοδοτηθεί με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου από την Ευρωπαική κεντρική τράπεζα με το ποσό των 10,5 δις ευρώ.
 
Στην συνέχεια θα χρηματοδοτεί φορείς κατόχους ομολόγων του δημοσίου που προέκυψαν από το psi πχ ελληνικές τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία έως το 2022 αγοράζοντας τα ομόλογα τους στην ορισμένη τιμή 35 σεντς για κάθε 1 ευρώ ονομαστικής αξίας ή και κατώτερη.
 
Το 2022 η εταιρεία θα εκκαθαρισθεί και τα κέρδη της θα μειώσουν το ελληνικό δημόσιο χρέος κατα 30 δις ευρώ ή και περισσότερο, ανάλογα με τα πραγματοποιηθέντα κέρδη.
Αν στο μέλλον προκύψει ελληνική χρεοκοπία τα περιουσιακά της στοιχεία θα κατασχεθούν υπέρ της Ευρωπαικής τράπεζας με βάση το Αγγλικό δίκαιο. Ενδεχομένως η εταιρεία αυτή να έχει κεκαλυμμένα και ελληνικές τράπεζες ως μετόχους εκτός από το κράτος, αλλά με συμμετοχή κάθε τράπεζας μικρότερη από 10% στο μετοχικό της κεφάλαιο , για να μην προκύψει θέμα σύνταξης ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων και για να διαφυλαχθεί η ανωνυμία τους ως μέτοχοι.
 
Η εταιρεία αναμένεται να έχει και δραστηριότητα σε ιδιωτικοποιήσεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων και τραπεζών.
 
Θα χρησιμοποιηθεί κυρίως ως εργαλείο ευέλικτου ιδιωτικού δανεισμού και θα είναι θεματοφύλακας για τις μετοχές που κατά την επόμενη πενταετία θα αποκτήσουν για ίδιο λογαριασμό οι ιδιώτες μεγαλομέτοχοι των ελληνικών τραπεζών μέσω των διαδικασιών ανακεφαλαιοποίησης τους.
 
Σήμερα όμως οι μεγαλομέτοχοι δεν διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για να την ιδρύσουν, να την χρηματοδοτήσουν ή να εγγυηθούν για τον δανεισμό της λόγω ζημιών τους από το psi.
 
Σε κάθε περίπτωση η αξία των ιδίων μετοχών που κατέχονται από τις τράπεζες προβλέπεται λογιστικά να υπολογίζεταιι αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια τους δυσκολεύοντας την επένδυση κερδών σε ίδιες μετοχές σε συνδυασμό με το ότι δεν διανέμονται στους μετόχους τυχόν κέρδη όσο διατηρείται η κρατική ενίσχυση τους.
Η ίδρυση λοιπόν τουλάχιστον μίας παρόμοιας εταιρείας είναι απολύτως απαραίτητη και θα ιδρυθεί σύντομα για τους παραπάνω λόγους τουλάχιστον ή κατ' επιταγή των Γερμανών (σχέδιο αναφερθέν στον τύπο με την κωδική ονομασία ΕΥΡΗΚΑ).
 
Τα λεπτομερή σχέδια της κυβέρνησης δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα στον τύπο και δεν μπορώ να τα γνωρίζω αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι προφήτης για να τα προβλέψει.
 
Ελπίζω βέβαια να έχουν έτοιμα εναλλακτικά σχέδια ενεργειών σε περίπτωση που προκύψουν δυσάρεστες εκπλήξεις λόγω κυβερνητικής ανικανότητας ή αστοχίας πολιτικών και διαπραγματεύσεων.
 
Συμπληρωματικά στα παραπάνω παραθέτω και δύο παλαιότερα άρθρα μου με λύσεις που όμως δεν επιλέχθηκαν εγκαίρως.
 
Λύσεις όπως βλέπετε υπάρχουν πολλές…
 
Ικανοί πολιτικοί και τεχνοκράτες να τις εφαρμόσουν υπάρχουν όμως?
 
Aπ' ότι φαίνεται ως σήμερα, μάλλον όχι….
 
Ας είμαστε επιφυλακτικοί, λοιπόν, σε ότι μας προτείνουν και ας μην ενεργούμε με αφέλεια …
 
 
 
 
RAMNOUSIA 
VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0

Ετικέτες : |