«Όχι» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων στην επεξεργασία δεδομένων ασφαλισμένων

26-06 2013

«Όχι» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων στην επεξεργασία δεδομένων ασφαλισμένων

Ελλάδα

723941EAEA1A29B9E79B80B452929142

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν επέτρεψε στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή να ζητήσει από τα ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) προσωπικά δεδομένα ασφαλισμένων – εν ενεργεία και συνταξιούχων – για τη σύνταξη αναλογιστικής έκθεσης.

Ειδικότερα, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) ζήτησε από την Αρχή τη χορήγηση άδειας συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ευαίσθητων και μη, ενεργών ασφαλισμένων και συνταξιούχων με σκοπό τη σύνταξη αναλογιστικής έκθεσης.

Συγκεκριμένα ζήτησε να συλλέξει από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το υπουργείο Εσωτερικών τα παρακάτω στοιχεία: «α) για τους ενεργούς ασφαλισμένους: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό μητρώου, φύλο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία ασφάλισης στο φορέα, ημερομηνία πρώτης ασφάλισης, ένδειξη κοινά-βαρέα-υπερβαρέα, ασφαλιστική κλάση ή κατηγορία, συνολικό ετήσιο μισθό, συνολικό ετήσιο ασφαλιστέο μισθό, σύνολο ετήσιων καταβληθεισών εισφορών, ένδειξη κατώτατου μισθού, πληρωτέους μήνες έτους, πληρωθέντες μήνες έτους, πληρωτέους μήνες καριέρας, πληρωθέντες μήνες καριέρας, προγενέστερο φορέα ασφάλισης διαφορετικό από τον τρέχοντα, ένδειξη παλαιός/νέος, ένδειξη νεοεισερχόμενος, ενεργός/ανενεργός, ημερομηνία διακοπής, αιτία κατάστασης σε περίπτωση ανενεργού, ένδειξη επανεισερχόμενος, ημερομηνία γέννησης συζύγου, αριθμό τέκνων, ημερομηνία γέννησης 1ου τέκνου, ημερομηνία γέννησης 2ου τέκνου, β) για τους συνταξιούχους: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό μητρώου, φύλο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης συζύγου, ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, είδος σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), σχέση με το θανόντα, τελευταίο ετήσιο μισθό πριν τη συνταξιοδότηση, ετήσια σύνταξη, κρατήσεις Ν. 3986/2011, Ν. 4024/2011, Ν. 4051/2012, Ν. 4093/2012, προστατευόμενα μέλη, ημερομηνία γέννησης 1ου μέλους, ημερομηνία γέννησης 2ου μέλους, συνταξιούχος κατώτατου ορίου, ένδειξη νέος συνταξιούχος έτους, ενεργός/ανενεργός, ημερομηνία διακοπής, αιτία κατάστασης σε περίπτωση ανενεργού, ένδειξη επανεισερχόμενος».

Η ΕΑΑ στο σχετικό έγγραφό της αναφέρει ακόμη ότι τα εν λόγω στοιχεία είναι αναγκαία, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ταυτοποίηση των τελευταίων από την ΕΑΑ «και με τον τρόπο αυτό να καθίσταται δυνατή η διασταύρωση στοιχείων για την προϋπηρεσία των ενεργών ασφαλισμένων, την κινητικότητα ανά φορέα, το πλήθος των συνταξιούχων και το πλήθος των συντάξεων ανά συνταξιούχο». Τα στοιχεία αυτά η ΕΑΑ θα τα διατηρούσε για 10 μήνες.

Όμως η Αρχή στην υπ” αριθμ. 76/2013 απόφασή της υπογραμμίζει, ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει στην ΕΑΑ επαρκή νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που ζητεί για τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης.

Παράλληλα, η Αρχή υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς «τα πρωτογενή δεδομένα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων παραμένουν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς». Επιπρόσθετα, σημειώνει η Αρχή, ότι στην ΕΑΑ «διαβιβάζονται μόνο στατιστικά στοιχεία, οπότε δεν τίθεται θέμα διαβιβάσεως προσωπικών δεδομένων από τους κατ” ιδίαν φορείς και περαιτέρω επεξεργασίας τους από αυτήν».

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0