Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να γίνεις μητέρα;

9-03 2014

Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να γίνεις μητέρα;

Γυναίκα

Η αλλαγή του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας τα τελευταία 40 χρόνια έχει μετατοπίσει την ηλικία κατά την οποία οι περισσότερες Ελληνίδες επιλέγουν να αποκτήσουν παιδί. Αν όμως, με κοινωνικά κριτήρια αυτό φαίνεται λογικό, πώς μετα­φράζεται από ιατρικής άποψης;
 
Στην δεκαετία των 20
Είναι η κατηγορία των γυναικών που σχεδόν αμέσως με­τά το σχολείο και πριν αποκτήσουν πανε­πιστημιακή εκπαίδευση ή καριέρα αποφασίζουν να δημι­ουργήσουν οικογένεια και παιδιά. Ενώ από κοινωνικής άποψης αντιμετωπίζουν αντι­ξοότητες στην ανταγωνιστική αγορά ερ­γασίας και έτσι αφιερώνονται στα παιδιά τους, στη νεαρή αυτή ηλικία τουλάχιστον από ια­τρικής πλευράς, τα πλεονεκτήματα της εγκυμοσύνης είναι πολλαπλά. Εξαίρε­ση αποτελούν ίσως μόνο νεαρές κοπέλες, ανώριμες συναισθηματικά για το φορτίο της εγκυμοσύνης, οι ο­ποίες πάσχουν από ναυτία η υπερέμεση μέχρι τα τελευταία στάδια της εγκυμοσύ­νης για λόγους ψυχολογικούς. Οι μηχανι­σμοί των μυών, των αγγείων, του θυρεο­ειδούς, του δέρματος και των οστών είναι πιο πλαστικοί, πιο ανθεκτικοί από ποτέ. Αντέχουν τις πολλαπλές διαφοροποιήσεις της εγκυμοσύνης, όπως την αύξηση του όγκου πλάσματος, την αύξηση του βάρους, της συ­χνότητας αναπνοής, την επιβάρυνση του εντέρου από την προγεστερόνη, αλλά και του μα­στού από την υπεραύξηση των οιστρογό- νων.
Η επίτευξη εγκυμοσύνης στη νεαρή αυτή ηλικία είναι πο­σοστιαία μεγάλη, καθώς οι κύριοι εχθροί της γονι­μότητας, όπως τα ινομυώματα και η ενδομητρίωση, εμφανίζονται συνήθως πολύ αργότερα. Επί­σης, η διαδικα­σία του τοκετού μάλλον είναι κα­λύτερα ανεκτή καθώς η μήτρα συσπάται αποτελεσματι­κότερα. Ξεκινά τη διαδικασία τοκετού α­πό μόνη της και ο τράχηλος διαστέλλεται ευκολότερα και γρηγορότερα, με αποτέ­λεσμα το ποσοστό του φυσιολογικού το­κετού να είναι το υψηλότερο όλων των η­λικιών και οι επιπλοκές του τοκετού και της εγκυμοσύνης, όπως αιμορραγία και ατονίες, ρήξη μήτρας, υπέρταση και τοξι­ναιμία, να είναι χαμηλές.
Τέλος, ο οργανισμός επανέρχεται στην αρχική κατάστασή του πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Εξάλλου, αν σκεφτεί κανείς ότι τα γυναικεία ωάρια που θα δώσουν ζωή στα αντίστοιχα τέκνα είναι ηλικιακά τόσο μεγάλα όσο και οι κάτοχοί τους, δηλαδή κοινώς «γερνούν μαζί με τις γυναίκες», είναι φυσικά αναμενόμενο το ποσοστό χρωμοσωματικών ανωμαλιών, αλλά και επεμβατικών εξετάσεων όπως η αμνιοπαρακέντηση, να είναι ελά­χιστα στην ηλικία των 20.

Στην δεκαετία των 30
Η χρυσή τομή ίσως να βρίσκεται στην ηλικία των 30, όταν και ψυχολογικά η γυναίκα διαθέτει χρόνο για κοινωνική ολοκλήρωση, αλλά και συναισθηματικά είναι «έτοιμη» για γάμο και παιδιά.

Στην δεκαετία των 40
Στην αντίθετη άκρη βρίσκεται η ηλικιακή ομάδα των 40, που περιλαμβάνει γυναίκες οι οποίες δημι­ουργούν οικογένεια μετά την ολοκλήρω­ση σπουδών, μεταπτυχιακών και καριέ- ρας, οι οποί­ες ίσως είναι συ­ναισθηματικά και κοινωνικά πιο ώ­ριμες και ικανές, αλλά από ιατρικής πλευράς συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η ε­πίτευξη εγκυμο­σύνης είναι σα­φώς δυσκολότε­ρη, καθώς ελλο­χεύει η υπογονιμότητα λόγω ενδομητρίωσης. κυστών και ινομυωμάτων, αλλά και πρόωρης ωοθη­κικής παύσης (ΡΟF), με συνέπεια τα χει­ρουργεία και η εξωσωματική γονιμοποί­ηση να αυξάνονται, πολλές φορές ακόμη και χωρίς αποτέλεσμα.
Η καισαρική τομή αυξάνεται κατακόρυφα και οι επιπλοκές, όπως παλίνδρομες εγκυμοσύνες, απο­κόλληση πλακούντα, τοξιναιμία, υπέρτα­ση και σακχαρώδης διαβήτης, είναι ιδιαί­τερα συχνές. Ατονία της μήτρας και αι­μορραγία μετά τον τοκετό και θρομβο­φλεβίτιδα είναι επίσης αυξημένες. 

Η χρυσή τομή 
 Η χρυσή τομή ίσως να βρίσκεται κάπου στη μέση, δηλαδή στην ομάδα των 30, η­λικία στην οποία και ψυχολογικά η γυναί­κα διαθέτει ικανό χρόνο για κοινωνική ή εργασιακή ολοκλήρωση, αλλά και συναι­σθηματικά, σύμφωνα βέβαια με τις δεδο­μένες κοινωνικές συνθήκες, είναι «έτοιμη» για γάμο και παιδιά. Ιατρικά ευτυχώς αυτή η ηλικιακή ομάδα συμπεριφέρεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της όπως εκεί­νη των 20 με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, που αφορούν κυρίως παράγοντες υπογονιμότητας όπως η ενδομητρίωση, η οποία «χτυπάει» όλο και μικρότερες ηλικίες. Παρ” όλα αυτά, με την πρόοδο της επιστήμης δίνονται συνήθως ικανοποιη­τικές  λύσεις με ελά­χιστη επιβάρυνση στην υγεία της μητέρας.

VN:F [1.9.22_1171]
Υπέρ 0
Κατά 0